19/01/2021

Q+A bestemmingsplan III De Halve Maan

Op donderdag 29 oktober 2020 is een digitaal informatiemoment geweest voor de omwonenden van plangebied Wiele in Eindhoven. Ca. 300 adressen zijn aangeschreven. Bewoners konden op de website van Wiele documenten inzien over de procedure voor wijziging van het bestemmingsplan III De Halve Maan (Koenraadlaan-Lochemstraat). Daarbij was er de mogelijkheid om via een digitaal 10- minuten gesprek vragen te stellen. Er zijn 10 gesprekken gevoerd en verder zijn er geen losse vragen per mail vanuit andere adressen binnengekomen.

Groen karakter plan
Vanuit alle vraagstellers was waardering voor de algemene opzet van het plan. Met name de aandacht die er is voor het bestaande en nieuwe groen in het plan wordt gewaardeerd. Daarnaast waren er uiteraard ook vragen en zorgen. In dit verslag worden belangrijkste vragen generiek opgenomen. In het vervolgtraject zal het gesprek met de buurt doorgaan.


Ontsluiting autoverkeer (parkeren) Lochemstaat

De positie van de inrit naar parkeerplaatsen die nu centraal is gesitueerd aan de Lochemstraat leidt tot vragen, in het bijzonder over de veiligheid van de situatie ten gevolge van de extra verkeersdruk en effecten daarvan. Vraagstellers zouden het liefst één ontsluiting zien voor het gehele plangebied via de Koenraadlaan, of anders de huidige ontsluiting aan de Lochemstraat verplaatsen recht tegenover Needestraat.

In het plan zijn nergens doorgaande straten voorzien. Autoverkeer is te gast en kan enkel naar de parkeerplaatsen rijden. Er is gekozen om de parkeerplaatsen te ontsluiten via twee toegangen. Als alle drie de parkeerhoven met elkaar worden verbonden ontstaat er één punt waarop alle auto’s in – en uitrijden; er is dan geen verdeling meer van verkeersbewegingen. Hierdoor wordt dat punt veel drukker, wat niet wenselijk is. Het heeft ook tot gevolg dat een wandelroute wordt gemengd met gemotoriseerd verkeer. Dat is voor de verblijfskwaliteit niet wenselijk. Deze wandelroutes zijn als groene doorzichten vanuit de Needestraat en Zutphenstraat een van de pijlers onder het beeldkwaliteitsplan. Doorkruizen met autoverkeer sluit niet aan op dit uitgangspunt voor het plan en het vermindert het groen. Dit geldt nog sterker voor het verplaatsen van de ontsluiting aan de Lochemstraat naar deze wandelroute ter hoogte van de Needestraat.


Bebouwing Lochemstraat

Door bewoners van de Lochemstraat is genoemd dat men de afstand van met name het centrale blokje woningen aan de Lochemstraat vrij dicht bij de weg geplaatst vindt. Men zou graag een wat breder profiel zien met ruimte voor nieuwe bomen. Temeer omdat bestaande bomen gaan verdwijnen waardoor het straatbeeld verandert.

Bij het ontwerpen van het plan is ingezet op het behoud van groen. Hierbij ligt het accent op de grote bomen aan de Elburglaan en het behoud van de groene zichtlijnen hier naar toe. Daarnaast is er een woningbouwprogramma met grondgebonden woningen waar veel behoefte aan is. Dit maakt dat alle ruimte nodig is. Op een aantal plaatsen komt de woningbouw wat verder richting de weg te liggen. Toch blijft er ruimte voor een pad en groen. Wij zijn van mening dat dit een acceptabele oplossing is.


Opzet Koenraadlaan in relatie tot bebouwing Strijp-R

Bewoners van Strijp R, met name bewoners van de Kathodelaan, hebben zich verenigd in een groep. Deze groep herkent de kwaliteit van de groene planopzet. De groep vindt de gekozen opzet aan de zijde van de Koenraadlaan hiervan afwijken. Hierover zijn een aantal vragen gesteld.

1. Er zijn zorgen over de dichtheid van de bebouwing en bouwhoogte aan de Koenraadlaan.
Het plan gaat uit van woonclusters in het groen, ook op deze plek. Het plan sluit aan de oostzijde van het plangebied aan op het brede groene profiel van de Koenraadlaan. De keuze om hier een iets compacter overgangsprofiel van de bebouwing naar het openbare gebied te realiseren heeft te maken met een integrale afweging die gemaakt is in relatie tot de totale beschikbare ruimte, de aanwezige boomkwaliteit en het gewenste woonprogramma. Aan de zijde van de Koenraadlaan is bebouwing gedacht van 3 bouwlagen hoog. De maximale hoogte als benoemd in het ontwerp- bestemmingsplan van 11 meter komt overeen met de hoogte zoals ook opgenomen in de vigerende bestemmingsplannen van de aangrenzende bouwvlakken aan de Lochemstraat en Koenraadlaan.

2. Het woonblok aan de Elburglaan steekt ver door naar de Koenraadlaan en het is jammer dat daardoor bomen moeten wijken.
Bij de planopzet is er maximaal op ingezet om zoveel als mogelijk bestaande bomen te behouden. Daarvoor hebben we alle bomen in het gebied geïnventariseerd en onderzocht op kwaliteit en levensverwachting. Op basis daarvan zijn er samen met de gemeente keuzes gemaakt waar en hoe binnen het gebied de bebouwing en verharding kon worden ingepast. Het is onvermijdelijk dat er toch bomen moeten wijken. De te kappen bomen worden voor hun waarde gecompenseerd binnen het plan. Aan de westzijde van het plan is veel meer kwaliteit en waarde aan bomen aanwezig dan aan de oostzijde. Hierdoor is de oostzijde meer verdicht met woningen en infrastructuur dan verhoudingsgewijs aan de westzijde. Het plan kenmerkt zich door een grote mate van alzijdigheid en variatie in adressering. De koppen van de bouwblokken worden niet als blinde gevels uitgevoerd, maar krijgen een adres/een entree. Zo ook de kop van het blok op de hoek Elburglaan-Koenraadlaan, waardoor een fraaie afronding gewaarborgd wordt.

3. Er ontbreekt een heldere open stedenbouwkundige en landschappelijk connectie van de buurt Strijp R met Wiele.
Vanuit Cultuurhistorie is Strijp R als een afzonderlijke stedenbouwkundige eenheid ontworpen. Deze ontwikkeling is niet meegenomen in het Beeldkwaliteitsplan (BKP) Drents Dorp omdat destijds voor het gebied van Philips geen sprake was van een ontwikkeling. Daarmee is de ruimtelijke eenheid Strijp R duidelijk afgebakend ten opzichte van de overige gebieden. Het voormalig palletterrein met een doorloop tot aan de Apeldoornstraat is altijd al een ontwikkelingslocatie geweest.

De open stedenbouwkundige connectie tussen buurten is nooit een opzet van het plan geweest. Niet van Drents Dorp, niet van Strijp R en ook niet van Wiele. Alle delen van de wijk liggen naast elkaar, passen qua maat en schaal binnen laagbouwmilieu maar qua verkaveling, architectuur en sfeer vertellen ze ieder hun eigen verhaal: dat van het historische Tuindorp, van de voormalige tv fabriek en van de groene rand van de wijk met ondersteunende functies (Etos annex Palletterrein).Een daadwerkelijke, fysieke verbinding tussen Strijp R en Urban Sport Park is wel voorzien. Dat was ook een uitgangspunt voor het ontwerpen van een stedenbouwkundig plan. Daarnaast biedt het plangebied zelf de wandelaars ook een kleinschalige dwaalmilieu aan. Deze paden zijn allemaal openbaar.

4. Worden er voldoende parkeerplaatsen gemaakt in het plan?
De parkeerbehoefte is berekend volgens het actuele mobiliteitsbeleid van de gemeente Eindhoven. Inzet van deelauto’s om het particulier autobezit te verminderen is een speerpunt van gemeente Eindhoven. Daar hebben wij op ingespeeld door 10 deelauto’s in ons plan op te nemen. Hierdoor wordt het benodigd aantal aan te leggen parkeerplaatsen in het plan aanzienlijk verlaagd. Daarnaast maken we in overeenstemming met het gemeentelijk beleid ook gebruik van nog beschikbare capaciteit aan parkeerplaatsen in de huidige openbare ruimte. De deelauto’s zijn straks ook beschikbaar voor omwonenden zodat bewoners van Drents Dorp en Strijp R eveneens gebruik kunnen maken van deze gemeenschappelijke mobiliteitsvoorziening.

5. Worden er extra ondergrondse vuilcontainers geplaatst ?
Ten behoeve van de appartementengebouwen worden er aan de Lochemstraat op 2 plaatsen ondergrondse containers geplaatst voor papier en afval.


Beheer bouwterrein
Buurtbewoners hopen dat zolang er nog niet gebouwd wordt, het terrein een groen karakter kan houden. Men is blij met extensief beheer (minder maaien) en vragen aan ontwikkelaars en gemeente of we die lijn zo lang mogelijk vast willen houden. Ook de vraag om het terrein niet onnodig lang in de hekken te zetten zodat de buurt zo lang mogelijk de plek kan gebruiken.

Het terrein moet in de periode tot start bouw worden beheerd. Dit blijven we op een gelijksoortige wijze doen als tot nu toe. Dus in lijn met de adviezen rondom flora en fauna vanuit de deskundigen. Hekken zullen er waarschijnlijk pas komen zodra het bouwrijp maken van het terrein start. Wanneer dit is hangt af van het verloop van de bestemmingsplanprocedure.


Deel

Gerelateerd nieuws